Thứ Sáu, 14-10-2022 | 11:06

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU CHO THUÊ KHAI THÁC MẶT BẰNG TỔ CHỨC GIỮ XE PHỤC VỤ SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN - NHÀ HỌC TRUNG TÂM CƠ SỞ 2

Xem thông báo đấu thầu tại đây

Mẫu hồ sơ mời thầu tải file

Mẫu hợp đồng tải file