Thứ Tư, 03-07-2013 | 11:01

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN BỊ KỶ LUẬT TRONG NĂM HỌC 2012 – 2013

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

HÌNH THỨC KỶ LUẬT

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trương Minh Hằng

24H

Cảnh cáo

Số 210/QĐ-CĐSPTW-CTSV

2

Huỳnh Thị Thanh Xuân

AV1A

Khiển trách

Số 209/QĐ-CĐSPTW-CTSV

3

Trương Nguyễn Diễm Ngọc

AV1A

Khiển trách

4

Lưu Ánh Minh

AV1A

Khiển trách

5

Đậu Thị Ngọc Mai

ĐH3

Khiển trách

6

Lâm Mỹ Uyên

25H

Khiển trách

7

Đỗ Thị Mưa

23A

Buộc thôi học

Số 393/QĐ-CĐSPTW-CTSV