Thứ Năm, 11-06-2020 | 15:19

MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỒ CHƠI CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẦM NON

Hồ Lam Hồng, Nguyễn Ngọc Linh (2019), Một số căn cứ xây dựng hệ thống đồ chơi cho hoạt động phát triển nhận thức của trẻ mầm non.Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019.- Tr. 161-164, 149.

Hồ Lam Hồng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Ngọc Linh – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

Tóm tắt: Hiện nay, đồ chơi mang tính giáo dục chưa phong phú, chưa thực sự phát triển năng lực nhận thức và tư duy của trẻ, các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa được rõ ràng và chặt chẽ để cho công tác sản xuất, xuất nhập khẩu và quản lý trường học có căn cứ kiểm soát chất lượng cũng như sử dụng. Do đó, việc xây dựng hệ thống danh mục đồ chơi nhằm phân loại đồ chơi theo từng lĩnh vực phát triển của trẻ, kèm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật để mọi người có thể yên tâm với đồ chơi con trẻ là rất quan trọng. Bài viết trình bày một số căn cứ xây dựng hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non.

Từ khóa: Đồ chơi, hệ thống đồ chơi; đồ chơi phát triển nhận thức.

 

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/so-dac-biet-thang-10-406/32-mot-so-can-cu-xay-dung-he-thong-do-choi-cho-hoat-dong-phat-trien-nhan-thuc-cua-tre-mam-non-7129.html