Thứ Hai, 12-06-2023 | 07:59

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 và Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 về việc hướng dân tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2024. Ngày 7/6/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2024 "Xây dựng phương pháp dự báo nguy cơ mắc rối loạn phát triển ngôn ngữ ở trẻ em có ứng dụng trí tuệ nhân tạo" với cá nhân đăng ký tuyển chọn là TS. Lê Thanh Phong.

Thành viên hội đồng tuyển chọn gồm: 

1/ PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch

2/ ThS. BS. Hoàng Văn Quyên - Phản biện 1

3/ ThS. Trịnh Thị Kim Ngọc - Phản biện 2

4/ TS. Trần Nguyễn Nguyên Hân - Ủy viên

5/ Bà Đặng Ngọc Phượng - Ủy viên

6/ ThS. Phùng Duy Hoàng Yến - Ủy viên

7/ ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên, Thư ký

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc từ 9h00 đến 12h30, Hội đồng đã kết luận tiếp tục các thủ tục gửi bản thuyết minh về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi nhóm chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của hội đồng.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội đồng phát biểu bắt đầu buổi tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ thực hiện từ năm 2024.

ThS. Sầm Vĩnh Lộc - Đại diện nhóm đăng ký tuyển chọn báo cáo Thuyết minh đề tài với hội đồng

Tin và ảnh: P.QLKH&HTQT