Thứ Ba, 13-06-2023 | 16:19

Hội đồng tư vấn thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 33 - năm 2023

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2023 (gọi tắt là Đề án 33 - năm 2023); Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 02/6/2023. Vào lúc 8:00 Thứ Hai, ngày 12/6/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Đề án 33 - năm 2023.

Thành phần hội đồng gồm:

- TS. Nguyễn Đắc Thanh - Chủ tịch

- TS. Trần Thị Phương - Phản biện 1

- TS. Phạm Thu Hương - Phản biện 2

- ThS. Phùng Duy Hoàng Yến - Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thị Phương Trâm - Ủy viên

Hội đồng đã xem xét, góp ý về mục tiêu, nội dung, tiến độ, khả năng ứng dụng và phát triển của bản đề cương chi tiết của 03 nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ Xây dựng mô hình tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành (Mã số: ĐA33-2023-CM3-01) do ThS. Nguyễn Thị Phương Anh làm trưởng nhóm.

2. Nhiệm vụ Xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (Mã số: ĐA33-2023-CM3-02) do ThS. Phạm Thảo Thùy Trân làm trưởng nhóm.

3. Nhiệm vụ Khảo sát thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên (Mã số ĐA33-2023-CM3-03) do ThS. Nguyễn Thị Thu Lương làm trưởng nhóm.

Sau hội đồng, các nhóm thực hiện nhiệm vụ đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong hội đồng và tiếp tục chỉnh sửa đề hoàn thiện bản đề cương chi tiết, từ đó làm cơ sở hữu hiệu để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hội Đồng tư vấn nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Đề án 33 - Năm 2023, từ trái qua: ThS. Nguyễn Thị Phương Trâm, ThS. Phùng Duy Hoàng Yến, TS. Nguyễn Đắc Thanh, TS. Trần Thị Phương, TS. Phạm Thu Hương

Các nhóm thực hiện nhiệm vụ tiến hành báo cáo, từ trái sang: ThS. Nguyễn Thị Phương Anh, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hà, ThS. Nguyễn Thị Yến Linh, ThS. Phạm Thảo Thùy Trân, ThS. Nguyễn Thị Phương Anh, ThS. Nguyễn Thị Thu Lương, ThS. Hoàng Thị Đào Tiên.

Tin và ảnh: P.QLKH&HTQT