Thứ Hai, 26-08-2013 | 15:10

Thực hiện thuế TNCN từ ngày 01/7/2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG  TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 492 /CĐSPTW-KHTC

V/v Thực hiện thuế TNCN từ ngày 01/7/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

          Kính gửi:

 

Các đơn vị Trường Cao đẳng Sư  phạm Trung ương TPHCM                                                                                          

        Căn cứ theo công văn 8817/BTC-TCT ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

       Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM thông báo đến các đơn vị trong Trường như sau:

       Kể từ ngày 01/7/2013, các đơn vị khi thanh toán tiền thỉnh giảng, tiền công, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên (trước đây là 1.000.000đ) thì thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế) ./.

  

Nơi nhận:

-          Các đơn vị;

-          Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 PGS.TS Lê Văn Tiến