Thứ Hai, 05-10-2020 | 00:00

CÁC QUI ĐỊNH, QUI CHẾ, ĐỀ ÁN NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH NĂM 2020

1. 50-1 (2020) Bản mô ta công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

2. 50-2 (2020) Bản mô ta công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

3. 50-3 (2020) Bản mô ta công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trường CĐSP trung ương TPHCM XEM FILE

4. 136-1 (2020) Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm XEM FILE

5. 136-2 (2020) Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm XEM FILE

6. 477-1 (2020) Quy chế làm việc trong hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm XEM FILE

7. 477-2 (2020) Quy chế làm việc trong hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm XEM FILE