Thông BáoPhòng Thanh tra - Pháp chế

I. GIỚI THIỆU
Phòng Thanh tra giáo dục được thành lập theo công văn số 913/QĐ-CĐSPTW-TCHC ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 26/4/2012 phòng được đổi tên thành Phòng Thanh tra- Pháp chế theo quyết định số 251/QĐ-CĐSPTW-TCHC.
 

II. CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA– PHÁP CHẾ

1.     Công tác thanh tra giáo dục:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2.     Công tác pháp chế:

- Giám sát tính pháp lý của các văn bản hành chính được ban hành, thực hiện nguyên tắc pháp chế.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nội qui, qui chế cho cán bộ, viên chức.

- Tổ chức góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật.

 

 III. NHÂN SỰ:

1. La Hoàng Dũng   – Trưởng phòng

    Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

    Email: dunglahoang@ncehcm.edu.vn

2. Võ Thị Tường Vy – Chuyên viên

   Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

   Email: vyvothituong@ncehcm.edu.vn | tuongvy7672@yahoo.com

3. Nguyễn Trung Hậu     -  Chuyên viên 

    Học hàm - Học vị: Cử nhân

    Email: haunguyentrung@ncehcm.edu.vn

Văn phòng Tầng trệt nhà kí túc xá- 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : (083).8307.612
Fax  
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/phong-thanh-tra/
Email

mail: ttpc.cdsptw@gmail.com | ttpc@ncehcm.edu.vn