Thứ Sáu, 27-07-2018 | 17:13

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XÉT MỚI HSSV Ở NỘI TRÚ TẠI CƠ SỞ 1

       Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo đến học sinh, sinh viên về việc tiếp nhận và xét mới ở nội trú KTX tại cơ sở 1, năm học 2018-2019 cụ thể như sau (xem file đính kèm):

        Thongbao_KTXCS1_2018-2019