Thứ Năm, 23-06-2022 | 08:55

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN HK2 NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Sau thời gian 15 ngày phản hồi kết quả rèn luyện, nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện HKII năm học 2020-2021 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKII 2020-2021