Thứ Năm, 21-11-2019 | 16:42

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Nguyễn Thị Hòa (2019).  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.- Tạp chí Giáo dục.- Số 453 (Kì 1 – 5/2019), tr. 19 – 23.

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/453-ki-i-thang-5/05-phat-trien-nang-luc-giai-quyet-van-de-cho-tre-mau-giao-trong-hoat-dong-vui-choi-6739.html

                                                                              Nguyễn Thị Hòa

                                                               Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt: Bài viết xây dựng một số khái niệm công cụ của vấn đề nghiên cứu, đưa ra các biểu hiện về năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi và các yếu tố ảnh hưởng đến đến nó; làm rõ hoạt động vui chơi là phương tiện, môi trường tạo điều kiện, cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo. Từ đó, đưa ra mọt số yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.

Từ khóa: Trẻ mẫu giáo, giáo viên mầm non, năng lực giải quyết vấn đề, hoạt động vui chơi, phát triển.