Thứ Năm, 11-06-2020 | 14:49

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ở TRƯỜNG MẦM NON

Lê Thị Huyên (2019), Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, Số 465 (Kì 1) .- Tr. 33-38.

Lê Thị Huyên- Trường Đại học Hồng Đức

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa cơ sở lí luận qua việc phân tích các khái niệm về tính tự lập, chế độ sinh hoạt hàng ngày, giáo dục tính tự lập thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày; làm rõ những biểu hiện tính tự lập của trẻ 3-4 tuổi; phân tích và làm rõ nội dung của chế độ sinh hoạt hàng ngày, trên cơ sở đó đề xuất 5 biện pháp mang tính khả thi, thực tiễn và phù hợp với đặc điểm của chế độ sinh hoạt hàng ngày nhằm phát huy ưu thế của các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ nói chung và giáo dục tính tự lập cho trẻ 3 – 4 tuổi nói riêng.

Từ khóa: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, trẻ 3-4 tuổi, chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non, biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ.

 https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/465-ki-i-thang-11/08-bien-phap-giao-duc-tinh-tu-lap-cho-tre-3-4-tuoi-thong-qua-che-do-sinh-hoat-hang-ngay-o-truong-mam-non-7038.html