Thứ Bảy, 28-03-2020 | 11:31

ĐẨY MẠNH PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

       Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM kính gửi một số thông tin và những việc cần thực hiện trong công cuộc phòng, chống dịch bệch Covid-19 đến toàn thể học sinh sinh viên, giảng viên, cán bộ viên chức nhân viên nhà trường. Nhà trường đề nghị các cá nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường và tại nơi ở, chấp hành các quy định của chính phủ.