Thứ Hai, 08-04-2019 | 00:00

Phê duyệt các cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2019

Các cá nhân thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Yến Linh

Khoa Giáo dục Mầm non

Thiết kế trò chơi vận động rèn luyện kỹ năng đi, chạy cho trẻ 24-36 tháng

TS. Mai Hiền Lê

Khoa Cơ bản

Thực trạng kỹ năng hợp tác trong học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh