Thứ Hai, 29-05-2023 | 14:36

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ 2024 được đặt hàng giao tuyển chọn

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng

của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024.

 

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024. 

Theo đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt 01 đề xuất đề tài. Thông tin cụ thể như sau:

Tin và bài: P.QLKH&HTQT